Daftar Mata Kuliah Progdi : ARSITEKTUR

No KodeMtKuliah NamaMtKuliah SKS Kelas Jumlah
1AR 141137 PENELITIAN ARSITEKTUR 3 A05131
2AR 141137 PENELITIAN ARSITEKTUR 3 B05131
3AR 141137 PENELITIAN ARSITEKTUR 3 C05127
4AR 141137 PENELITIAN ARSITEKTUR 3 D05131
5AR141126 KONTRUKSI BANGUNAN 4 A05115
6AR141126 KONTRUKSI BANGUNAN 4 B05116
7AR141126 KONTRUKSI BANGUNAN 4 C05115
8AR141126 KONTRUKSI BANGUNAN 4 D05115
9AR141126 KONTRUKSI BANGUNAN 4 E05116
10AR141126 KONTRUKSI BANGUNAN 4 F05115
11AR141126 KONTRUKSI BANGUNAN 4 J05115
12AR141126 KONTRUKSI BANGUNAN 4 K05115
13AR141126 KONTRUKSI BANGUNAN 4 M05115
14AR141136 ARSITEKTUR PERTAHANAN 3 A05145
15AR141136 ARSITEKTUR PERTAHANAN 3 B05145
16AR141136 ARSITEKTUR PERTAHANAN 3 C05129
17AR141147 PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 6 A05115
18AR141147 PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 6 B05115
19AR141147 PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 6 C05115
20AR141147 PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 6 D05115
21AR141147 PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 6 E05115
22AR141147 PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 6 F05111
23AR141147 PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 6 J05115
24AR141147 PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 6 K05115
25AR141147 PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 6 M05115
26AR141149 PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 6 A05114
27AR141149 PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 6 B05113
28AR141149 PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 6 C05114
29AR141149 PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 6 D05114
30AR141149 PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 6 E05114
31AR141149 PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 6 F05114
32AR141149 PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 6 J05114
33AR141149 PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 6 K05114
34AR141149 PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 6 M05114
35AR141151 PERANCANGAN ARSITEKTUR 6 6 A05112
36AR141151 PERANCANGAN ARSITEKTUR 6 6 B0519
37AR141238 RISET DESAIN ( ALUR 1 ) 3 A0518
38AR141255 ARSITEKTUR KRIYA 3 A0511
39AR141259 ARSITEKTUR HEMAT ENERGI (PIL) 3 A0515
40AR141261 ARSITEKTUR TRANSPORTASI 3 A0514
41AR141264 PERENC. PERUMAHAN (PIL) 3 A0514
42AR141266 PERENC.KOTA & WILAYAH 3 A0519
43AR141267 ARSITEKTUR KAWASAN PESISIR 3 A0513
44AR141268 PERANCANGAN TEMATIK 6 A0517
45AR141281 SEJARAH ARSITEKTUR DUNIA 2 A05145
46AR141281 SEJARAH ARSITEKTUR DUNIA 2 B05138
47AR141281 SEJARAH ARSITEKTUR DUNIA 2 C05145
48AR141282 AZAS RUANG LUAR 2 A05144
49AR141282 AZAS RUANG LUAR 2 B05145
50AR141282 AZAS RUANG LUAR 2 C05142
51AR141283 MEKANIKA TEKNIK 2 A05145
52AR141283 MEKANIKA TEKNIK 2 B05145
53AR141283 MEKANIKA TEKNIK 2 C05139
54AR141286 TEORI & METODE PERANC. ARS. 3 A05142
55AR141286 TEORI & METODE PERANC. ARS. 3 B05140
56AR141286 TEORI & METODE PERANC. ARS. 3 C05142
57AR141287 STRUKTUR BANGUNAN 3 A05122
58AR141287 STRUKTUR BANGUNAN 3 B0519
59AR141287 STRUKTUR BANGUNAN 3 C05122
60AR141287 STRUKTUR BANGUNAN 3 D05121
61AR141287 STRUKTUR BANGUNAN 3 E05122
62AR141287 STRUKTUR BANGUNAN 3 F05122
63AR141288 UTILITAS BANGUNAN 2 A05142
64AR141288 UTILITAS BANGUNAN 2 B05141
65AR141288 UTILITAS BANGUNAN 2 C05142
66AR141295 ARSITEKTUR INKLUSIF 3 A05112
67AR141296 SEMIOTIKA ARSITEKTUR 3 A0516
68AR141297 ARSITEKTUR PARAMETRIK 3 A0513
69AR141299 PENGANTAR BIM 3 A0516
70AR141301 ARSITEKTUR BERKELANJUTAN 3 A0516
71AR141305 FISIKA BANGUNAN 2 2 A05131
72AR141305 FISIKA BANGUNAN 2 2 B05142
73AR141305 FISIKA BANGUNAN 2 2 C05142
74AR141306 ARSITEKTUR KOTA 2 A05135
75AR141306 ARSITEKTUR KOTA 2 B05142
76AR141306 ARSITEKTUR KOTA 2 C05142
77AR141307 PRAKTEK PROFESI 3 A05113
78UV141115 KKN 2 A0511